Hlavní stránka

Zpět


Provozní řád pro činnosti epidemiologicky závažné na úseku péče o tělo (solária)

Název provozovny:     solárium "tiare"

Místo podnikání (přesná adresa):     Všebořická 200/12 400 01 Ústí nad Labem 

Tel.: 472 741 388, 472 700 136 

Provozní doba:         Pondělí až pátek 15.00 - 21.00 
                              Sobota a neděle zavřeno

Identifikace provozovatele:    Hana Jursíková
                                          Ve stromkách 199/5 , 400 01 Ústí nad Labem 

živnostenský list: č.j.: 13162/živ/05/Per evid.č.3510001-38206-00 ze dne 29.08.2005 IČ: 656 57 187 

Další doklady:   rozhodnutí SÚ:SO/S/31338//05/Kam evid.č. 81319/2005 ze dne 13.7. 2005
                        stanovisko OOVZ ke kolaudaci :1030/400/2005 ze dne 12.7. 2005 

Předmět činnosti: Provozování solárií 

Rozsah poskytovaných služeb:
    V provozovně jsou nabízeny služby pro opalování pleti pomocí speciálních zařízení k tomu určených. Jedná se o zařízení "solárium Ergoline" model ADVANTAGE 400 TP, výrobce JK - Ergoline, Německo. V provozovně jsou umístěny dva ks těchto zařízení a soudobá kapacita provozovny jsou 2 zákazníci. Prohlášení o shodě: vydané dne 1.7. 2004, České Budějovice, Pod Stromovkou 201 Pokyny pro obsluhu: Výše uvedené přístroje "solária Ergoline" obsluhují pracovníci prokazatelně seznámeni s pokyny výrobce k jejich obsluze. Písemné doklady o seznámení obsluhy jsou k dispozici na provozovně. Obsluhující personál určí po individuální konzultaci se zákazníkem typ jeho pleti, doporučí počáteční dobu opalování a navrhne další průběh opalovacího cyklu. Seznámí zákazníka s doporučenými intervaly opalování na konkrétním zařízení které bude používáno. Obsluha zjistí u každého zákazníka jeho zdravotní stav s ohledem na využití poskytované služby. Skutečnosti, které by mohly ovlivnit průběh opalování uvede do zákaznické karty.

Předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných:
Osvědčení pro pracovní činnost PROVOZ SOLÁRIÍ pro nezdravotnické pracovníky, odborná rekvalifikace společnosti SCANSOLAR spol.s.r.o. vydané v Praze dne 26.2. 2005 - pro p.Hanu Jursíkovou
Zdravotní průkaz : 26.6. 1975
Garant: Marcela Jonáková - atestovaným fyzioterapeutem.
Obsluha solárií byla zaškolena odpovědnou osobou Marcelou Jonákovou - atestovaným fyzioterapeutem.

Základní údaje o provozovně:
Provozovna se nachází v přízemí objektu Všebořická 200/12, Zákazníci vcházejí do recepce. Z recepce jsou jednotlivá solária ovládána obsluhou. V místnosti, kde jsou solária je větrání přirozené okny + nucené větrání. Provozovna má místnost na úklid, WC pro muže a ženy , vstupní halu vybavena recepčním pultem a umyvadlem.

 

Zásady provozu zařízení, v nichž je provozována činnost epidemiologicky závažná:

OČISTA PROSTŘEDÍ PROVOZOVNY
Vlastní solária podléhají speciálnímu popsanému režimu dezinfekce a očisty. Úklid všech prostor provozovny se provádí bezprostředně po znečištění, jinak dle potřeby, nejméně jednou denně na vlhko. Veškeré omyvatelné plochy jsou 2 x týdně dezinfikovány v případě kontaminace okamžitě . Úklid je zajištěn vlastními silami.Úklidové pomůcky a prostředky jsou uloženy ve zvláštní místnosti v provozovně. Malování provozovny se provádí min. 1x za dva roky. 

ZÁSADY OSOBNÍ HYGIENY ZAMĚSTNANCŮ A OCHRANY ZDRAVI SPOTŘEBITELE
Pracovníci musí pečovat o tělesnou čistotu, provádět před a po každém poskytnutí služby, při přechodu z nečisté práce na čistou, po použití záchodu , po manipulaci s odpady a při každém znečištění umýt ruce v tekoucí teplé vodě s použitím vhodného mycího prostředku v umyvadle . Pracovníci musí používat ochranné prostředky dle charakteru vykonávané práce. Pracovníci mají vyhrazenu skříňku na převlékání a uložení civilního oděvu. 

ZACHÁZENÍ S PRÁDLEM
V provozovně se prádlo nepoužívá. K dezinfekci jsou používány jednorázové speciální ručníky, utěrky a podložky na bázi papíru.

Mechanická očista a dezinfekce pomůcek a pracovních ploch :

ZÁSADY PREVENCE VZNIKU INFEKČNÍCH A JINYCH ONEMOCNĚNÍ VČETNE PODMÍNEK DESINFEKCE
Provozovna je vybavena lékárničkou první pomoci. Není povoleno opalování na nemocné kůži a s jizvami. Při náhodné kontaminaci biologickým materiálem, zejména krví, se ihned provede desinfekce přípravkem s virucidním účinkem. Solária jsou po každém použití dezinfikována otíráním specielní dezinfekcí k tomu určenou, není agresivní vůči lidské pokožce ani vůči akrylové desce a je schválena hlavním hygienikem ČR.Dle návodu na etiketě je dodržována předepsaná koncentrace a doba působení. Denně se připravují pro každou směnu čerstvé dezinfekční roztoky.

Dezinfikované solárium je označeno nápisem 

"Č E R S T V Ě     D E S I N F I K O V Á N O"

Ochranné brýle jsou po každém použití řádně omyty teplou vodou s přídavkem saponátu, osušeny, vydezinfikovány za použití dezinfekčního prostředku a opláchnuty pitnou vodou. Ochranné brýle si i lze zakoupit pouze pro vlastní potřebu.

Nakládání s odpady:
Veškerý komunální odpad se odstraňuje denně z provozovny.Odpad se ukládá do odpadkových košů s plastovým pytlem, které se po směně vynášejí. Odpad je shromažďován před odvozem v plastových popelnicích a jednou týdně odvážen Technickými službami města Ústí nad Labem, s,r,o, (zajišťuje pronajímatel). Trubice nasvícené ze solária budou odváženy odbornou firmou na likvidaci při jejich výměně podle stanovené životnosti trubic (výměnný způsob). Doklad o výměně a likvidaci k dispozici na provozovně.

Návod k obsluze pro spotřebiče s UV zářiči:
Evidence a počty nasvícených hodin je vedena automaticky z ovládacích panelů. Software v ovládacích panelech rovněž sleduje životnost trubic a zabezpečeje bezpečnostní přestávky mezi jednotlivými klienty.Viz "pokyny pro obsluhu" uvedeno výše.

Konkretizace opatření z hlediska ochrany zdraví spotřebitele:

  1. vždy používat ochranné brýle 
  2. před ozařováním se důkladně odlíčit 
  3. neozařovat se při použití léků zvyšujících citlivost na UV záření, při pochybnostech poradit se s lékařem 
  4. nevystavovat tělo účinkům záření více než jednou denně a v ten samý den se neopalovat na slunci 
  5. dodržovat doporučení, týkající se délky ozařování intervalů a vzdálenosti od lampy

Výše uvedená "konkretizace opatření" a pokyny pro zákazníky (příloha č.2 PŘ) jsou vyvěšena v provozovně. Lékárnička první pomoci je vybavena podle charakteru poskytované služby na provozovně.

Součástí provozního řádu je příloha : - seznam zaměstnanců včetně příslušných údajů, seznámení a dodržování provozního řádu (č.1) - pokyny pro zákazníka včetně pokynů pro opalování (č.2)

 

Provozní řád zpracoval

Jméno : Hana Jursíková


Hlavní stránka

Zpět